Türkiye Sağlık Enstitüleri Personel Alımı Yapıyor!

Türkiye Sağlık Enstitüleri Personel Alımı Yapıyor!

Türkiye Sağlık Enstitüleri Personel Alımı Yapıyor!

Bugün yayınlanan ilan ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Personel Alımı yapacağını duyurdu. Bu personel alımı haberi Devlet Personel Başkanlığı sitesinden halka duyurdu. Başvurular başlamış durumdadır. Peki nasıl başvuracağız? İş başvuruları nitelikleri nelerdir? Hepsi haberimizde sizlerle.

SON BAŞVURU: 18 EYLÜL

İşte o ilan sizlerle!

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞINDAN

İlan No: TÜSEB.2017-2
Başkanlığımıza; 19.11.2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
12 nci maddesi ve 24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık
Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümlerine istinaden,
aşağıda unvanı, sayısı ve genel nitelikleri belirtilen personel istihdam edilecektir.

1.1- İşin Özellikleri
Personelin Görev Yapacağı Şehirler: İstanbul, Ankara ve/veya Kayseri
Ücret: Ücretler ile diğer mali hakları 6569 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre Bakanlar
Kurulunun belirlediği şekilde ödenir.
Çalışma Süresi: 8 Saat
Çalışma Saatleri: 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri doğrultusunda belirlenen mesai saatleri
2.1- Sınav

Türü: Sözlü (Türkçe ve İngilizce*)
*Sadece belirtilen unvanlar için
Sınav Konuları: Aranan niteliklerle ilgili

3.1- İLAN

Yayımlanma Tarihi: 08.09.2017
Son Başvuru Tarihi: 18.09.2017

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1),
(4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerindeki şartlar aranır.
b) Türk Vatandaşı olmak.
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

ç) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan
suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış
olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan
dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik
Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

d) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

g) Doktorası olan Yabancı uzmanlar için Türk vatandaşlığı şartı aranmaz ve çalışma süresinin bir
yılı aşması halinde çalışma izni olması şartı aranır.

ğ) Belirtilen yabancı dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış
olmak.

Yabancı Dil Tablosu

KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT: Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT: Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE: First Certificate in English
CAE: Certificate in Advanced English
CPE: Certificate of Proficiency in English
Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o
ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

İlana başvuruda bulunmak için referans kodunu ve sözlü sınava katılmak istediğini belirtir bir
dilekçe ve ilanda istenilen belgelerle birlikte eksiksiz olarak Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına
şahsen teslim edilmesi zorunludur.

İstenilen Belgeler:
1. İş Başvuru Formu (Başkanlığımıza müracaatta doldurulacak).
2. Diploma aslı veya Noter veya Okul tarafından onaylı örneği.
3. (Diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre
verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noter veya okul
tarafından onaylı örneği).
4. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavları Sınavı Sonuç Belgesi. (Ya da eşdeğer belgenin aslı veya noter
tasdikli örneği ya da Başkanlıkça tasdikli örneği).
5. Yabancı Uzman olarak başvurulması durumunda çalışma iznini gösterir belge.

6. Adli Sicil Belgesi.
7. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
8. Sağlık Raporu (657/48-7 akıl hastalığı bulunmamak.)
9. Son 3 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (İş Başvuru Formu için kullanılan dışında.)

10. Özgeçmiş.
Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans Koduna yapılmayan
başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sözlü sınava çağırılmayacaktır
Başvuruların en geç 18/09/2017 tarihi saat 18:00’a kadar şahsen yapılması gerekmektedir.
Posta veya elektronik ortamda gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi veya belge
bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sözlü sınava çağrılmayacaktır. Başvuru
tarihini bitimine müteakip en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Sözlü sınav tarihi ve yeri www.tuseb.gov.tr
adresinden daha sonra duyurulacaktır.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular TÜSEB (www.tuseb.gov.tr) web sayfasında ilan
edilecektir. Sınav sonuçları, sınavın bitiminden itibaren yedi iş günü içinde Başkanlık internet sitesinde
yayınlanır. Sonuçlar sınava giren adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilir. Sınavda başarılı olan adayların
sınav sonuçları iadeli taahhütlü posta ile gönderilir.

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri:

Adres : Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Sağlık Bakanlığı Yerleşkesi Mithatpaşa cad. No:3 B Blok 6. Kat Oda No:619
06434 Sıhhiye/ANKARA
http://www.tuseb.gov.tr.
Telefon: 0 312 585 11 94

Kaynak: http://www.dpb.gov.tr

Diğer personel alımı haberleri için tıklayınız.

Bir önceki yazımız olan DeFacto Türkiye Genelinde Personel Alımı Yapıyor! başlıklı makalemizde DeFacto iş başvurusu, DeFacto Personel alımı ve iş hakkında bilgiler verilmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ