Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alacağını 3 mart’ta ilan etmişti. O zamandan bu yana çok büyük bir ilgiyle bu haber takip edildi. Bu ilan Devlet Personel Başkanlığı sitesi tarafından yayınlandı ve bir çok kişi başvurusunu yaptı biz tekrardan bu haberi gündeme getirerek hala başvurmak isteyenler veya haberi görmeyenler olabilir diye sizler için bu haberi hazırladık. Son başvuru tarihi henüz geçmedi hala şansınız olabilir!

SON BAŞVURU : 1 ARALIK 2017

İşte yayınlanan o ilan!

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
KARA KUVETLERİ KOMUTANLIĞI
2017 YILI SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU
Başvuru Tarihi : 03 Mart – 01 Aralık 2017

 

1. GENEL HUSUSLAR:

a. Bu kılavuz, MSB Personel Temin Daire Başkanlığının (MSB.Per.Tem.D.Bşk.lığının)
tek merkezden veya Mahallinden Temin faaliyetleri suretiyle 2017 yılında yapacağı K.K.K.lığı
sözleşmeli er temini ile ilgili hususları kapsamaktadır.
Mahallinden Temin; adaylara kolaylık sağlamak maksadıyla Ankara dışında
belirlenecek illerde yapılacak sınavlardır.

b. Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek
yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kararları gerekli
görüldüğü takdirde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru
sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, MSB
tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.

c. Alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirme www.msb.gov.tr genel ağ (internet)
adresinden yapılacaktır.

ç. Temin faaliyeti, TABLO-1’deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir.
Başvurular, www.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte alınmaya
başlanacaktır. Başvuru yapılabilecek en son tarih internet adresinden bilahare
yayımlanacak/duyurulacaktır.

d. Yapılan başvurular, adayların 2017 yılı içinde seçim aşaması sınavlarına çağrılmasına
kadar geçerli olacaktır. Aday, 2017 yılında yapılacak ilk sınava çağrılmaz ise başvurusu, 2017
yılı içerisinde yapılacak müteakip sözleşmeli er sınavları için de geçerli olacak ve aday diğer
sınavlara çağrılabilecektir. Ancak MSB’nin ihtiyaçları doğrultusunda başvuruların başlangıç ve bitiş
tarihleri değiştirilebilecektir.

e. Planlanan tarihteki sınavlara geçerli bir mazereti dolayısıyla katılamayacak olanlar,
sınav tarihinden önce MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına (MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına)
(Cebeci/ANKARA) dilekçe vermek/göndermek suretiyle (mazeretlerinin kabul edilmesi
durumunda) müteakip sınavlara planlanabilecektir.

f. Sözleşmeli er başvuruları, internet üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle
yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve
belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

g. Başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile seçim aşaması sınavları;
MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) veya daha sonra bildirilecek sınav merkezlerinde
mahallinden temin sınavları şeklinde icra edilecektir. Tüm aşamalarda başarılı olan adaylar ilgili
sağlık merkezine yönlendirilecek ve Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan “Engelli Sağlık Kurulu
Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık Kuruluşlarından, 11 Kasım 2016 tarihli 29885 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “Sözleşmeli Er Olur/Komando
Olur/Paraşütle Atlar” kararlı sağlık raporunu alacaklardır. İstenen raporu alamayan adaylar seçim
aşamalarından elenmiş sayılacaklardır.

ğ. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat
yapılmaktadır, yazılı sınav yapılmamaktadır.

h. Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar, diploma, sertifika, kurs belgesi vb.
ilave yetenekleri de dikkate alınarak idarece uygun görülen sınıfa sınıflandırılacak/yerleştirilecektir.

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama,
yürütme ve yargı organları ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde
değiştirilebilir.
Bu kılavuzda yer alan bilgi ve duyurular hiçbir gerçek ve tüzel kişiye mali ve hukuki
anlamda kazanılmış hak doğurmaz.

ı. Seçim aşaması sınav tarihleri www.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde
yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile
bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara, posta ile tebligat yapılmayacaktır.

2. SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLİK HAKKINDA BİLGİ
Değerli adaylar;
Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne
zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetleri ile sözleşmeli
erbaş ve erliğe ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. MSB Bakanlığı bağlısı Kara Kuvvetleri
Komutanlığında sözleşmeli erbaş ve er olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli
bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

a. Sözleşmeli erbaş ve er;
Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin
yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli
Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan
asker kişidir.

(1) Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi
başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç
yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla
azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme
süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.

(2) En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olanlardan;

(a) Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli erliğe kabul edilenlerin sevkleri;
ilgili mevzuat gereğince Millî Savunma Bakanlığı tarafından tehir edilir.

(b) Askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamış olanların, askerlik
yükümlülüklerine ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak, ön sözleşme
imzalandığı tarihten itibaren ay olarak geçirdiği sürelerin üçte biri askerlik hizmetinden sayılacaktır.

(3) Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların
üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.

(4) Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat
durumu da dikkate alınarak yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde sözleşmeli onbaşılığa;
sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da
dikkate alınarak yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde sözleşmeli çavuşluğa geçirilir.

b. Özlük hakları;

(1) Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri, vatani görevini yapmakta olan yükümlü
erbaş ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz.

(2) Sözleşmeli erbaş ve erlere, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve
erlere verilen askerî kimlik kartının aynısı olan kimlik kartı verilir.

(3) Sözleşmeli erbaş ve erler görev yaptıkları kadroya karşılık gelen silahlarını
kullanırlar (Örneğin; piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).

(4) Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erler
gibi kışlada kalırlar. Sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli
erbaş ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler.

(5) Sözleşmeli erbaş ve erler, üç yıl görev yaptıktan sonra ilgili mevzuattaki şartları
taşımaları kaydıyla uzman erbaşlık ve astsubaylığa geçiş yapabilirler.

(6) Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan
nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve
kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel
Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.

(7) Sözleşme imzalayan sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 30 gün yıllık
planlı izin hakkı vardır. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık
mazeret izni verilebilir. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba,
eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, eşinin doğum yapması halinde 10 gün, yangın,
deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar
mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri yıllık izinden sayılmaz.

(8) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelden hizmette bulundukları süre içinde
vefat edenlerin eş, çocuk, anne ve babaları ile; malul olanların kendilerine sosyal ve ekonomik
destek sağlamak, imkanlar ölçüsünde hukuki destek vermek ve/veya doğal afetler nedeniyle maddi
ve manevi zarar görmeleri halinde maddi yardımda bulunarak mağduriyetleri hafifletmek ve
dayanışma ruhunu tesis etmek amacıyla kurulan “TSK DAYANIŞMA VAKFI” na üye olmaları
durumunda bu kurumca sağlanan imkanlardan sözleşmeli erler de istifade ederler.

3. BAŞVURU
a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?
Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.
Başvuru Koşulları:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini
erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi
itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),
En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine
başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre
01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak
1992 tarihi ile 31 Aralık 1997 tarihleri arasında doğanlar),

(3) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun
ilişiği kesilmemiş olmak,

(4) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya
uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

(5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(6) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel
af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp,
iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere

yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri
tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık,
ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,
mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci
maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

(7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile
mahkûm olmamak,

(8) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da
terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

(9) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından
Nitelik Belgesi (TABLO-2) almış olmak,

(10) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis
edilmemiş olmak,

(11) Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-3) belirtilen değerler içerisinde
bulunmak,

(12) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa
karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında
veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi
aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Adaylar başvurularını TABLO-1’deki faaliyet takvimine uygun olarak
Milli Savunma Bakanlığının www.msb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak
yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra
TABLO-4’de bulunan dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının
muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

(2) Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her
bir aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların
başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir.

(3) Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası
kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.
Çevrimiçi (online) başvuru formu T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve aday numarası bilgileri
girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

UYARI: İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul
edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) İnternet üzerinden yapılacak başvurulara istinaden sınav planı yapılacaktır.
Adayların seçim aşaması işlemleri için MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına (Cebeci/ANKARA) geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacaktır.

(2) Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu
tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

(3) 2017 yılı içerisinde seçim aşaması sınavlarına katılanlara aynı yıl içerisinde
ikinci bir başvuru ve sınavlara giriş hakkı verilmeyecektir.

ç. Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca
Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

(1) Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları
ve kurum amirliklerince, örneği KKY 51-24 Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönergesi’nde bulunan nitelik
belgesi, ilgi yönergenin EK-C’sinde belirtilen esaslara ve nitelik belgesi kontrol formuna göre
doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır.

(2) Silahaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askerî mahkemelerde (disiplin
kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma
sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü
zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. Açık zarf, mühürsüz ve uygun doldurulmamış
nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir.

UYARI: “Sözleşmeli er olmaya layık değildir.” kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek,
adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara
gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmî evrak kanalı
ile gönderilmeyecektir.

(3) Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat
dilekçesini, başvuru belgesini ve kapalı / mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa
mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına
gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ
edilecektir.

(4) Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi
gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için
nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.

(5) Askerlik hizmeti devam eden adaylara;
(a) Adayların nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları
sağlanacak,
(b) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er
İşlemleri Yönergesi’ne göre diğer izinler kapsamında (sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde
kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.
d. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?

(1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih,
www.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği
elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir. Bu nedenle
adayların başvuru esnasında özellikle cep telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde
girdiklerinden emin olmaları gerekmektedir. Ayrıca, aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda
bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri önem arz etmektedir.

(2) İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli
süre öncesinden çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle,
internetten seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme
zorunluluğunuz bulunmaktadır.

4. SEÇİM AŞAMALARI
a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?
Başvurusu kabul edilen adaylar, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA)
aşağıda belirtilen sınav/aşamalardan geçecektir.

(1) Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,

(2) Fiziki yeterlilik testi,

(3) Mülakat,

(4) Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri (fiziki yeterlilik testi ve mülakatta
başarılı olan adaylar için).
b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

(1) Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayımlanacak tarihte, MSB
Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılacaktır.

(2) Otobüsle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesine (AŞTİ) gelen adaylar,
otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya olarak MSB
Per.Tem.D.Bşk.lığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi metro istasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir.

Adaylara yapılacak sınav çağrılarında duyurulacaktır.
c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton
dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön
yüzüne kurşun kalem ile aday numarası, adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.

UYARI: Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri
gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir (Adayların çağrıldıkları günde
seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında
AŞTİ’den ANKARAY ile
Dikimevi’ne gelinebilir.
Dikimevi metro istasyonundan
yürüyerek MSB Personel Temin
Dairesi Başkanlığına gelinebilir.
Dikimevi Metro
İstasyonu
Toplam Mesafe : 400 m.
MSB
PER.TEM.
D.BŞK.LIĞI

fotokopisinin de olması önem arz etmektedir). Herhangi bir aşamada elenen adayların kayıt
kabul evrakları iade edilecektir.

(a) Sınava Çağrı Belgesi: Adayın başvurusunun kabul edildiğine dair
internetten alınacak bilgisayar çıktısı,
(b) Dilekçe: Sözleşmeli er olmak istediğini belirtir dilekçe (TABLO-4),
(c) Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için (TABLO-2),
(ç) Nüfus cüzdanı fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı
(askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil) ve iki adet fotokopisi (kayıt kabul ve hastane sevk).
AÇIKLAMA: Nüfus bilgilerinde değişiklik yapmış olanlar, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
getireceklerdir.

(d) Öğrenim diploması: Diplomanın / öğrenim belgesi / öğrenim durumunu
gösterir belgenin (en son mezun olduğu okul) aslı veya noter onaylı fotokopisi, bir adet fotokopisi
(Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne
onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir),
AÇIKLAMA: Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Millî Eğitim
Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (öğrenim durum) denklik belgesinin aslı
ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.
(e) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini bitiren adaylar;

(I) Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet önlü
arkalı fotokopisini veya,
(II) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik
Şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi kabul edilmeyecektir).
(f) Varsa ehliyet, askerî ehliyet, aşçı, fırıncı, elektrikçi branşlarına yönelik
bonservis, kurs belgesi, diploma veya başarı belgesi asılları ve fotokopileri (Askerliğini aşçı, fırıncı,
elektrikçi, kadrolarında çalıştığını gösteren terhis belgesi veya birlik komutanı tarafından imzalı
onaylı belgeler),

(g) Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 8 adet vesikalık fotoğraf,
(ğ) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı olanlar, ilgili mahkeme kararının aslı
ve fotokopisini getireceklerdir.
(h) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (TABLO-6):
Güvenlik soruşturmasına esas olan form, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu
doldurma talimatına uygun olarak bilgisayar ortamında BÜYÜK HARFLERLE doldurulacak ve
önlü-arkalı 3 adet çıktı alınarak getirilecektir.

(ı) Şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu belirten ve ilgili kurumdan veya
SGK’dan alınmış onaylı belgenin aslı ve bir adet fotokopisi.
ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?
(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü:

Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler kayıt-kabul
komisyonu tarafından ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol
edilmektedir.
(2) Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları:
(a) Fiziki yeterlilik testi (FYT); bir beden eğitimi öğretmeni ile yeteri kadar subay
veya astsubaydan oluşan heyet tarafından başvuru evrakları uygun olan adaylara aynı gün
içerisinde yapılmaktadır.
(b) Adaylar; hedef koşusu, mekik ve şınav branşlarından teste tabi
tutulmaktadır. Fiziki yeterlilik testi standartları TABLO-5’tedir.

(c) Adaylar, her bir branştan en az 1 puan aldıkları takdirde bir sonraki
aşamaya katılmaya hak kazanırlar. Bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde
başarısız sayılırlar.
(ç) Elenen adayların, başarısız oldukları branş/branşlardan bir defa not
yükseltme sınavına girme hakları vardır.

(d) Adayların FYT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş
sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.
(e) FYT’ye katılacak adaylar, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul
ve beyan etmiş sayılacak olup tüm seçim aşamaları süresince meydana gelebilecek
herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı
günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan aday sınavlara kabul
edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

NOT : Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir).

(3) Mülakat (Görüşme):
(a) Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu,
heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar
gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.
(b) Mülakat, kayıt kabul ve yazılı sınav aşamasından sonra aynı gün
uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan
adaylar elenmiş sayılacaklardır.
(c) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın
bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir. Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı
bulunmamaktadır.

d. Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?
(1) MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılan Sözleşmeli Erbaş ve Er
temin faaliyeti kapsamında icra edilen seçim aşamalarında başarılı olmanız halinde işlemlerinizin
sürdürülebilmesi için Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan engelli sağlık kurulu raporu vermeye
yetkili sağlık kuruluşlarından “Sözleşmeli Er Olur/Komando Olur” kararlı sağlık raporu almanız
gerekmektedir. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı
payı alınmayacaktır.
(2) Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan engelli sağlık kurulu raporu
vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi (EK) ve nüfus
cüzdan fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç üç iş günü, Ankara dışındaki illere
sevklerde en geç beş iş günü içinde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmî tatil
günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.
(3) Sevk belgelerinin geçerlilik süresinde hastaneye başvurmayan ve sevk belgesini
herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni sevk belgesi
verilmeyecektir.

(4) Hastane sağlık kurulundan tarafınıza verilmiş olan Sağlık Kurulu Raporlarının bir
nüshası ilgili hastane tarafından MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderilecektir.
(5) Hastaneden olumsuz rapor almanız halinde itiraz etmek istiyorsanız;
(a) Rapor kararlarına yapılacak itirazlar ve kontrol muayenelerine ilişkin
işlemler 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı
Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir. Buna göre;
Bir sağlık kurulu kararına aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz
dilekçesi o yerin en büyük mülki amirliğince (İl Sağlık Müdürlüğü) ilk raporun tasdikli bir örneği

ile birlikte en yakın başka bir sağlık kuruluna gönderilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı
olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta Sağlık Bakanlığının belirleyeceği bir
hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır.
Sağlık Bakanlığına bağlı engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık
kuruluşlarınca temin sürecinde bulunan adaylara ilişkin verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren
üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir.

(6) Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlıkla ilgili
adaylık işlemleri takibinizi www.msb.gov.tr internet adresindeki aday durumu bilgilendirme
programından takip edebilirsiniz.
e. Değerlendirme ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?

(1) Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki yeterlilik testi notunun %50’si ve mülakat
notunun %50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
(2) Ayrıca durumunu belgeleyen şehit eşi/çocuklarına ilave 10 (on) puan, gazi
eşi/çocuklarına ilave 5 (beş) puan eklenerek nihai sıralama yapılacaktır.
(3) Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç
puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar, puanı en yüksekten
başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları, adayların tercihleri ve diploma, sertifika, kurs belgesi
vb. ilave yetenekler de dikkate alınarak uygun görülen sınıfa sınıflandırılacak/
yerleştirilecektir.

f. Güvenlik Soruşturması Ne Zaman Sonuçlanmaktadır?
(1) Seçim aşamalarında başarılı olan adayların idareye teslim ettikleri “Güvenlik
Soruşturma ve Arşiv Araştırması Formu” ile güvenlik soruşturması işlemi başlatılmaktadır. Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ne göre soruşturma isteminin, ilgili inceleme
makamlarına ulaşmasını müteakip güvenlik soruşturması altmış (60) gün içerisinde
sonuçlanmaktadır.

(2) Temel askerlik eğitimine sevk edilecek adayların güvenlik soruşturması olumlu
sonuçlanmış olmak zorundadır.
g. Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili
açıklamalar, www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların başvurularında beyan
ettikleri telefon veya elektronik posta adreslerine yapılan duyurular ile Bakanlık internet sitesinde
yapılan duyurular adaylara tebligat yerine geçer. Bundan dolayı oluşan durumlardan Bakanlık
sorumlu tutulamaz.

(2) Aday Bilgilendirme:
(a) Sınavlarda başarılı olan adaylar; sağlık raporu ve güvenlik soruşturma
işlemlerinin sonuçları ile ilgili bilgiyi yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan aday takip
programından öğrenebileceklerdir.
(b) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitim
tebligatları ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından yayımlanacaktır.
(c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların
yukarıda belirtilen internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına
işlem yapılmayacaktır.

Tarihi, zaferler ve kahramanlıklarla dolu
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapma onurunu yaşamanız ve
bunun gururunu ailenize yaşatmanız dileğiyle sizleri,
MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığına
2017 yılında temin edilecek Sözleşmeli Erliğe bekliyoruz…
Tüm seçim aşaması sınavlarında başarılar diliyoruz…
Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

Kaynak: http://www.dpb.gov.tr

Diğer personel alımı haberlerimiz için tıklayınız.

Bir önceki yazımız olan Gebze Üniversitesi Personel Alımı başlıklı makalemizde gebze teknik üniversitesi personel alımı, iş ilanları ve iş ilanları 2017 hakkında bilgiler verilmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ